Økologisk Bæredygtig Udvikling
For bedre sundhed, natur og ressourceudnyttelse!

Foreningens formål

At danne en lokalforening funderet på gevninge-halvøen, som kan skabe indflydelse, motivation og forandring lokalt i økologisk og bæredygtig retning - for bedre sundhed, natur, livskvalitet og ressourceudnyttelse!
Lokal kød fra byen

Forslag: Kattinge kød

Kan vi skaffe kød fra nærområdet med et græsningslaug - lokal kødproduktion?

Vi vil undersøge muligheden for om vi kan få en landmand til at have køer gående til slagtning. De kræver at en 20-40 familie i byen laver en aftale med en landmanden om at forudbestille en 1/2 ko. Så kan landmanden have 20 køer gående - gerne i nærheden af vores vandboring - og når tiden er så skal de slagtes af en slagter og kødet bliver fordelt til de 20 husstande.

Ideen er at man betaler forud - med risiko for at få mindre kød. Så landmanden ikke risikoer at miste penge hvis nogen fortryder.

Man kan også dele om pasning af køerne, men der skal være en ansvarlig for dyrene.
Æg til alle

Hønsegården

Konceptet er at mange husstand går sammen om at have en fælles hønse gård. Æggene deles ud mellem husstande og alle er med til at passe og fodre passe på skift
Og honning...

Bier i Kattinge

Man kunne lave en biavler klub hvor man er flere der går sammen om at holde bier f.eks ved køkkenhaverne.
Vi ønsker "Rent Vand"

Projekt Rent Vand

Baggrund

Alle mennesker drikker vand hver dag fra hanen hver dag I betydelige mængder, hvorfor det er vigtigt at dette drikkevand er så rent som muligt og fri for rester af pesticider og næringsstof-forurening(nitrat, fosfor, mv.) Desværre har målinger I indeværende år vist at der allerede nu er en udbredt pesticid forurening af mange drikkevandboringer over hele DK. Dette med forskellige godkendte pesticider, der ikke burde kunne nedsive og havne I drikkevandet I de koncentrationer de er fundet i. Pesticider forbindes med hormonforstyrrende effekter, autoimmune sygdomme, forskellige kræftformer, ændring af vores mave-tarm biota og udviklingsforstyrrelser/misdannelse hos fostre og børn/unge. Næringsstofforureningen er ligeledes veldokumenteret I og med at nitrat niveauer ofte er høje, hvilket hos små børn kan give lav iltoptagelse I kroppen.


Formål

Vi ønsker at beskytte drikkevandboringen I kattinge mod nitrat- og pesticidforurening, således at vores børn og fremtidige generationer kan drikke vand fra vandhanen uden pesticider og nitrater.
Forslag til generalforsamlingen i Vandværket

Vi er en flok personer, der er interesserede i at vide lidt mere om sprøjtegifte og renheden af vandet i vores boring, da mange andre boringer i Danmark desværre er eller bliver forurenet med pesticider for tiden.

Forslag 1.

Afsætning af ekstra penge, 15.000 kr., i budgettet for 2019 til i 2019 at igangsætte og udføre bredere prøvetagninger end den lovpligtige og for eventuelt udvalgte pesticider (sprøjtegifte) i vandet.


Forslag 2.

At der af de afsatte midler fra forslag 1 udføres en bred prøvetagning for pesticider, tilsvarende fx en store testpakke fra Eurofins, der tester med en screening for 341 pesticider. (Vi har modtaget tilbud på en sådan og den koster ca. 3.000-4.000 kr.)

Dette kunne give os en bedre sikkerhed for, at der ikke er uhensigtsmæssige sprøjtegifte i vores vand, da de vandprøver der er foretaget pt. omfatter op til ca. 40 sprøjtegifte, og der gennem tiden har været anvendt over 600 forskellige sprøjtegifte i Danmark.


Forslag 3.

Konkret test for midlet IX1AE (Pyretriner) – den koster ca. 600 kr.

Vi har for egne penge fået udført en screening for sprøjtegifte, hvor to gifte kom op med en markør for at der kunne være noget gift. Det drejer sig om et middel der hedder Pyrethrin I og II (Pyrethrins) som bruges som nervegift til at lamme/dræbe insekter. Da der er denne konkrete mistanke, vil det derfor også være aktuelle at få eftertestet i en godkendt prøvning for pyretriner foretaget af vandværket.


Med venlig hilsen og i øvrigt stort ros til vandværkets bestyrelse for arbejdet.

Jesper Tornberg, Per Arnmark, Andreas Witus, Elisabeth Ganderup, Carsten Christensen, Michael Høien

6 husstande/medlemmer af vandværket.

Andre ideeer

Økologisk Gevninge halvø
Dele bils ordning
Fælles solcelle anlæg
Fælles jordvarmeanlæg
Mere vild natur på Gevninge halvøen
Beskyttelse af vådområder og åer mod næringsstofforurening


De projekter der er størst opbakning til blandt medlemmerne, gennemføres som udgangspunkt først. (Kræver som minimum 2-3 pers.) - Økonomien i de enkelte projekter er uafhængig af foreningens økonomi - Du kan være med på forskellige projekter alt afhængig af interesse, tid og behov.


Grejbank

Grej

Værktøjsdeleordning
- Opdateret 8.9.2020
To grupper med forskelligt ansvar og medlemsvilkår:
1. Gruppe: ejer værktøjet selv, åbner op for udlån, låner og ejer holder ansvaret for grejets funktionsduelighed mellem de to.
Vilkår for medlemskab af gruppe 1: At man bidrager med værktøj i en eller anden form.

2. Gruppe: gruppen ejer grejet og der betales et årligt bidrag for brug af grejet, nyindkøb og vedligeholdelse. Gruppen betaler forsikring, vedligehold.
Vilkår for gruppe 2: Betaling af det bestemte kontingent.
Kontingent: 500 kr. årligt pr. husstand.


Værktøj gruppe 1
Navn: Værktøj:
Andreas Skottfelt, Bygaden 3c
Stor randerstrillebør
Stærk sækkevogn
Platform til 2 mands-arbejde (ca. 1 m. højt)
Drænspade
Båndsliber
Stiksav
Multisliber
Flækøkse
Stihl - Løvblæser
Stihl - Kratrydder med klinge eller bånd
Stihl - benzindrevet hækklipper
Tip-Trailer Unsinn - løfteevne knap 1700kg.
Trækspil med wiretræk og rundslyng til fæste
8-m skydestige i to led
Jesper Tornberg, Vænget 7
Motorsav
Per Arnmark
Boserupvej 208
120 mm Pælebor
4 stk. køreramper til at løfte bilen op på(olieskift, mv.)
4 m alustige i to sektioner
Flækækse + 2 kiler
1-5 m telefix målestok i taske
Michael Høien, Kattinge bygade 20 Flækøkse
Carsten Benjamin Christensen, Kattinge bygade 7 Standard-trailer, Pælebor
El-måleudstyr (vil gerne hjælpe til)
Flækkekiler
Retteskinner
Trailer
Kristian Klok Pedersen, Svinget 1
Pælebor, pælehammer, lille overdækket
trailer, lille brændeflækker, trillebør,
flækøkse, drænspade, hammer/mejsel.
Herudover, efter nærmere aftale,
højttryksrenser / terrasserenser, lille
motorsav, kap/geringsav på stativ,
dyksav/skinner, bordrundsav på stativ,
båndsav, fræsebord, afretter/tykkelseshøvl,
rundsav, multicutter, stiksav, vinkelsliber,
varmepistol, slagboremaskine,
nedbrydningssav, lille svejseværk,
kompostkværn. Teleskopstige
Marianne og Knud Bjerrum, Kattinge Bygade 16A
Skydestige
Vahid Raben, Kattinge Bygade 14
Dyksav med 1,5 skinne- batteri drevet.
Ekstra 54V batteri til Dewalt maskiner.
Låner gerne én af to biler i weekenden
Jesper Weiss, Kattinge Bygade 16B ?


Ønsker: Kajak, Mountainbikes, brændeflækker, stillads, slagboremaskine, pælebor, radonmåler, udstyr til at måle El.


Grejbank

Formål: Deling of indkøb udstyr

Andreas Wittus Skottfelt
Jesper Tornberg
tornbergkattinge@gmail.com
32147422
40262447


Græsningslaug

Græsningslaug

Formål: Etablering og drift af græsningslaug i området

Andreas Wittus Skottfelt
Carsten B. Christensen
ampcbc@pc.dk
46410085
29666638
Jesper Tornberg
tornbergkattinge@gmail.com
32147422
40262447
Kristian Klok Pedersen
Martin Rosgaard
Michael Høien* Skal udfyldes